×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 32

Constitution disclaimer:

This text of the Constitution includes all amendments, up to and including the 17th Amendment to the Constitution. Parliament does not publish updated official texts of the Constitution. The amendments to the text of the Constitution were inserted in the original text by staff of the Constitutional Court Library and website. It is not an official government publication. The Constitutional Court, its website, library and staff accept no responsibility and will incur no liability whatsoever for any errors or omissions in this version of the Constitution. 

 Read the Constitution in one of the other official languages:

 

The Constitution in Afrikaans

Ons, die mense van Suid-Afrika,
Erken die ongeregtighede van ons verlede;
Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het;
Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel; en
Glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid.
Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers, hierdie Grondwet aan as die hoogste
reg van die Republiek ten einde –
Die verdeeldheid van die verlede te heel en ’n samelewing gegrond op demokratiese waardes,
maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte te skep;
Die grondslag te lê vir ’n demokratiese en oop samelewing waarin regering gegrondves is op die
wil van die bevolking en elke burger gelyk deur die reg beskerm word;
Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal van elke mens te ontsluit; en
’n Verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy regmatige plek as ’n soewereine staat
in die gemeenskap van nasies kan inneem.
Mag God ons mense beskerm.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Afrikaans is in pdf format here, in the version adopted in 1996, courtesy of Juta and Company (Pty)Ltd Download PDF version here

The Constitution in isiNdebele

Thina, abantu beSewula Afrika,
Siyakwazi ukungaphatheki kwethu ngokomthetho
esikhathini esadlulako;
Siphathela phezulu abahlukunyezwa ngebanga lokobana kubenokulunga begodu nekululeko
enarheni yekhethu,
Sihlonipha labo abasebenze ekwakheni begodu nekuthuthukiseni iphasi lekhethu; begodu
Bakholelwa bonyana iSewula Afrika ngeyabo boke abahlala kiyo, sibambene ngokwahlukahlukana
kwethu.
Ngalakhoke, ngabajameli bethu abakhethwe ngokukhululekileko; samukela uMthetho-sisekelo
lo njengoMthetho wokuthoma weRiphabliki oza –
Kuqeda ukwahlukana okwadlulako begodu sakhe umphakathi ozokudzimelela kuminqopho
yentando yenengi ubulungiswa begodu namalungelo wangokomthetho wobuntu.
Ukubeka isisekelo sentando yenengi begodu nomphakathi onzinzileko lapho umbuso unzinze
khona phezu kwentando yesitjhaba begodu lapho zoke izakhamuzi zivikelwe khona
ngokomthetho.
Ukwenza ncono izinga lepilo yazo zoke izakhamuzi begodu nokuvezwa kwekgono lawo woke
umuntu;
Ukwakha, iSewula Afrika ebumbeneko begodu nenentando yenengi ezokwazi ukuthatha indawo
yayo njengenarha ezijameleko emndenini wentjhabatjhaba.
UZimu avikele abantu bekhethu.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudz imu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika

The Constitution in Ndebele is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.

The Constitution in isiXhosa

Thina, bantu bomZantsi Afrika,
Siyaziqonda iimeko zolwaphulo-bulungisa zamaxesha ethu adlulileyo;
Sibanika imbeko abo beva ubunzima bebulalekela ubulungisa nenkululeko elizweni lethu;
Siyabahlonela abo bathi basebenzela ukwakha nokuphuhlisa ilizwe lethu; kwaye
Sikholelwa ekubeni umZantsi Afrika ngowethu sisonke thina sihlala kuwo, simanyene nangani
siziintlobo ngeentlobo.
Thina ke ngoko, ngabameli bethu abanyulwe ngokukhululekileyo, siyawuvuma lo mGaqo-siseko
ukuba ungowona mthetho wongameleyo weRiphabliki ukuze –
Ungcibe udibanise izantlukwano zangaphambili uze wakhe uluntu olusekwe kwizithethe
ezixabisekileyo zedemokhrasi, ubulungisa kwezentlalo namalungelo abantu asisiseko;
Wenze isiseko soluntu oluphila ngendlela yedemokhrasi nolwenza izinto elubala apho urhulumente
asekelwe kwintando yabantu nalapho wonke ummi ekhuselwe ngokulinganayo ngumthetho;
Uphucule ixabiso lokuphila kwabo bonke abemi, uze uvumele ukusebenza kwesakhono somntu
ngamnye; kanjalo
Wakhe umZantsi Afrika omanyeneyo nonedemokhrasi onakho ukuthabatha indawo yawo
efanelekileyo njengelizwe elinobunganga kusapho lwezizwe ngezizwe.
Wanga uThixo angabakhusela abantu bakokwethu.
Nkosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Xhosa is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.

The Constitution in isiZulu

Thina, Bantu baseNingizimu Afrika,
Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula;
Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu;
Sihlonipha labo abasebenzele ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi
Sikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba
singefani.
Ngakhoke, ngabameleli bethu esibakhethe ngokukhululeka, samukela lo Mthethosisekelo
njengomthetho-nqangi weRiphabhuliki ukuze –
Silungise ukwehlukana kwesikhathi esedlule bese sakha umphakathi owesekelwe yinkolelo
yenqubo yentando yeningi, ubulungiswa emphakathini, kanye namalungelo obuntu;
Sibeke isisekelo sokwakha umphakathi oqhuba ngendlela yentando yeningi; futhi ovulekile, lapho
uhulumeni wakhelwe phezu kwentando yabantu futhi lapho sonke isakhamuzi sivikelwe
ngumthetho ngendlela efanayo;
Sithuthukise izinga lokuphila lazo zonke izakhamuzi futhi sikhulule amakhono omuntu ngamunye;
isifuthi
Sakhe iNingizimu Afrika ebumbene futhi eqhuba ngenqubo yentando yeningi ekwazi ukuthatha
indawo yayo efanele njengezwe elizimele phakathi komndeni wamazwe ngamazwe.
Sengathi uNkulunkulu angabavikela abantu bakithi.
Nkosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Zulu is in pdf format here,in the version adopted in 1996, courtesy of The Department of Justice www.justice.gov.za/legislation/constitution Download PDF version here

The Constitution in Sepedi

Rena, batho ba Afrika-Borwa, Re elelwa ditlhokatoka tša rena tša maloba;
Re tlotla bao ba ilego ba hlokofaletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena;
Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le go hlabolla naga ya gaborena; ebile
Re dumela gore Afrika-Borwa ke ya batho bohle ba ba dulago go yona; re le ngata e tee le ge re
fapana ka ditšo;
Ka fao, ka baemedi ba rena bao ba kgethilwego ntle le kgapeletšo, re amogela molaotheo wo
bjalo ka molaomogolo wa Repabliki gore re tlo –
Fodiša diphapano tša kgale mme re bope setšhaba seo se theilwego godimo ga dikelo tša
temokrasi, toka setšhabeng le ditokelomotheo tša batho;
Aga motheo wa setšhaba se se lokologilego sa temokrasi moo mmušo o theilwego godimo ga
thato ya batho gomme moagi yo mongwe le yo mongwe a šireleditšwego ke molao;
Kaonafatša khwalithi ya bophelo bja baagi ka moka le go lokolla bomakgoni bja motho yo
mongwe le yo mongwe; le go
Aga Afrika-Borwa ye e kopanego ya temokrasi yeo e ka kgonago go tšea maemo a yona a
maswanedi bjalo ka setšhaba se se ikemetšego ka noši ditšhabeng tša lefase ka bophara.
E ke Morena a ka boloka setšhaba sa gešo.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Sepedi is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.

The Constitution in Sesotho

Rona, setjhaba sa Afrika Borwa,
Re elellwa makgopo a maoba le maobeng a rona;
Re tlotla ba hlokofaditsweng ka lebaka la toka le tokoloho naheng ya rona;
Re tlotla bao ba ileng ba sebeletsa ho aha le ho ntshetsa pele naha ya rona; mme
Re dumela hore Afrika Borwa ke naha ya bohle ba phelang ho yona, re kopane, le ha re fapane.
Ka lebaka lena, ka tataiso ya baemedi ba rona ba kgethilweng ka bolokolohi,
re ananela Molao ona wa Motheo e le molao o ka sehloohong wa Repaboliki hore o tle -
O fedise diphapang tsa maoba le maobeng mme re thehe setjhaba se itshetlehileng hodima
maemo a demokrasi, toka setjhabeng le ditokelo tsa motheo tsa botho;
O thee metheo ya setjhaba sa demokrasi le se lokolohileng moo mmuso o itshetlehileng ka
ditabatabelo tsa setjhaba mme moahi e mong le e mong a sireleditswe ke molao;
O ntlafatse maemo a bophelo a baahi bohle mme ho be ho kgothaletswe bokgoni ba motho e mo
ng le e mong; le
Ho aha Afrika Borwa e kopaneng le ya demokrasi e phethahetseng e le puso e nang le boikemelo
hara matjhaba.
Modimo o ke o sirelletse batho ba habo rona
Nkosi Sikelel’ifrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Sesotho is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.

The Constitution in Setswana

Rona, re le batho ba Aforika Borwa,
Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;
Re tlotla ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona;
Re tlotla ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme
Re dumela gore Aforika Borwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go
farologaneng ga rona.
Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka
Molao-Mogolo wa Rephaboliki gore re –
Alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setšhaba se se thailweng mo meetlong ya
demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;
Tlhome metheo ya demokerasi le bosetšhaba jo bo buletsweng botlhe jo mo go bona puso e
theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleditsweng ka go lekana
ke molao.
Tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;
Age Aforika Borwa e kopaneng ya demokerasi e e kgonang go tsaya maemo a yona a a e
siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.
A Modimo a sireletse Setšhaba sa rona.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setšhaba sa etsho.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Tswana is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.

The Constitution in SiSwati

Tsine, bantfu baseNingizimu Afrika;
Siyakubona kungabi khona kwebulungiswa esikhatsini lesengcile;
Setfulela sigcoko labo labahlukunyetwa kuze sitfole bulungiswa nenkhululeko eveni letfu;
Sihlonipha labo labasebentile kwakha nekutfutfukisa live letfu; Siyakholwa futsi kutsi iNingizimu
Afrika yabo bonkhe labahlala kuyo, sihlangene ngekwehlukahlukana kwetfu.
Ngaloko-ke, ngetitfunywa lesitikhetsele tona ngenkhululeko, siyawemukela loMtsetfosisekelo
njengemtsetfo lophakeme kunayo yonkhe eRiphabhulikhi kuze –
Kupheliswe kwehlukana kwayitolo futsi kwakhiwe umphakatsi losekelwe yintsandvo yelinyenti,
bulungiswa ekuphileni kanye nemalungelosisekelo ebuntfu;
Kubekwe sisekelo semphakatsi wentsandvo yelinyenti, longenamfihlo lapho khona hulumende
abekwe ngetifiso tebantfu futsi sonkhe sakhamuti ngalokulinganako sivikelwe ngumtsetfo;
Kwentiwe ncono lizinga lemphilo yetakhamuti tonkhe futsi kukhululwe emakhono emuntfu
ngamunye; futsi
Kwakhiwe iNingizimu Afrika lehlangene futsi yentsandvo yelinyenti lekwati kutsatsa indzawo
yayo leyiyifanele njengelive lelitibusako njengawo onkhe emave latibusako.
Somandla akasikelele bonkhe bantfu bakitsi.
Nkhosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid Afrika. God bless South Afrika.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

The Constitution in Swati is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.

The Constitution in Tshivenda

Riṋe vhathu vha Afurika Tshipembe,
Ri dzhiela nṱha zwa u kandeledzwa hashu ha tshifhinga tsho fhiraho,
Ri hulisa avho vhe vha tambudzelwa u sa kandeledzwa na mbofholowo kha shango ḽashu; na uri
Ri tenda uri Afurika Tshipembe ndi ḽa vhoṱhe vhane vha dzula khaḽo, vho vhofhanaho nga u fhambana havho.
Zwino-ha nga vhaimeleli vhashu vho khethiwaho nga nḓila yo vhofholowaho, ri dzhia uyu Mulayotewa sa wone mulayo muhulwanesa kha Riphabuliki hu u itela u
Fhodza phambano dza tshifhinga tsho fhiraho na u thoma tshitshavha tsho ḓiteaho nga maitele a
Demokirasi, matshilisano a vhathu o teaho na pfanelo dza vhathu dzone-dzone;
Fhaṱa mutheo wa vhathu wa Demokirasi, vhulamukanyi ha vhathu wa Demokirasi nahone wo vhofholowaho hune muvhuso wa vha wo ḓitika nga lutamo lwa vhathu nahone mudzulapo munwe na munwe o tsireledzwa nga nḓila ya ndingano.
Khwinisa matshilele a vhadzulapo vhoṱhe na uri vhukoni ha muthu munwe na munwe vhu bviselwe khagala.
Fhaṱa Afurika Tshipembe ḽo faranaho ḽa Demokirasi ḽi konaho u dzhia vhuimo haḽo ho teaho sa shango ḽi ḓivhusaho kha muṱa wa dzitshaka.
Ngavhe Mudzimu a tshi tsireledza vhathu vhashu.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhaṱutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

 • Mvulatswinga
 • NDIMA YA 1
 • NDIMA YA 2
 • NDIMA YA 3
 • NDIMA YA 4
 • NDIMA YA 5
 • NDIMA YA 6
 • NDIMA YA 7
 • NDIMA YA 8
 • NDIMA YA 9
 • NDIMA YA 10
 • NDIMA YA 11
 • NDIMA YA 12
 • NDIMA YA 13
 • NDIMA YA 14
 • MUENGEDZO 1
 • MUENGEDZO 2
 • MUENGEDZO 3
 • MUENGEDZO 4
 • MUENGEDZO 5
 • MUENGEDZO 6
 • MUENGEDZO 7

The Constitution in Xitsonga

Hina, vanhu va Afrika Dzonga,
Hi lemuka ku kala vululami ka nkarhi lowu hundzeke evuton’wini bya hina;
Hi xixima lava va xanisekeke hikwalaho ko hisekela vululami na ntshunxeko etikweni rerhu;
Hi hlonipha lava va tirheke ku aka no hluvukisa tiko ra hina; naswona
Hi tshemba leswaku Afrika Dzonga i ya hinkwavo lava tshamaka eka rona, hi hlanganile hi ku
hambana-hambana ka hina.
Kutani, hi ku tirhisa vayimeri va hina lava hi tihlawuleleke vona hi ntshunxekile, hi amukela
Vumbiwa leri tani hi nawu lowu kulukumba wa Riphabliki ku endlela -
Ku tshungula ku hambanisiwa ka nkarhi lowu hundzeke no vumba rixaka leri simekiweke ehenhla
ka masungulo ya minkoka ya xidemokhiratiki, vululami exikarhi ka vanhu na timfanelo ta
masungulo ta vanhu;
Ku simeka masungulo ya rixaka ra xidemokhiratiki leri vekaka swilo erivaleni laha eka rona
mfumo wu simekiweke ehenhla ka ku navela ka vanhu naswona vaaka-tiko hinkwavo va
sirheleriwile hi ku ringanana hi nawu;
Ku antswisa nkoka wa vutomi bya vaaka-tiko hinkwavo no ntshunxa vuswikoti bya munhu
un’wana na un’wana;
Ku aka Afrika Dzonga leti hlanganeke ra xidemokhiratiki leri ri kotaka ku teka vutshamo bya rona
bya mfanelo tani hi tiko leri ntshunxekeke no tifuma endyangwini wa tinxaka.
Wonge Xikwembu xi nga sirhelela vanhu va ka hina.
Nkosi Sikelel’i-Afrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika

The Constitution in Tsonga is in pdf format here,in the version adopted in 1996, by courtesy of Creamer Media's www.polity.co.za.